Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Groundbreakers ( Opdrachtnemer ). Het adres van Groundbreakers is Repellaan 13 5374GS Schaijk, met het KvK-nummer 63052024.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@groundbreakers.eu, 0612501097 of per post: Groundbreakers, Repellaan 13, 5374GS Schaijk.

Groundbreakers heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.


Artikel 1 - Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Groundbreakers en u ( Opdrachtgever ). Groundbreakers zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op http://www.groundbreakers.eu/algemene-voorwaarden.html


Artikel 2 - Totstandkoming opdracht
De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.


Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en offertes van Groundbreakers zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).

2. Als Opdrachtgever aan Groundbreakers gegevens verstrekt, mag Groundbreakers ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.


Artikel 4 - Prijs
1. Groundbreakers mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Groundbreakers en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.


Artikel 5 - Betaling en incassokosten
1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. De volledige vordering van Groundbreakers op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
3.1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
3.2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
3.3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
3.4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

4. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Groundbreakers. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
4.1. 15% over de eerste €2500;
4.2. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
4.3. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
4.4. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
4.5. 0,5% over het overige deel.


Artikel 6 - Contractsduur
Groundbreakers en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.


Artikel 7 - Uitvoeringstermijn
1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Groundbreakers de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Groundbreakers.

2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Groundbreakers eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Groundbreakers. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Groundbreakers de opdracht ook niet uitvoert binnen een door hem opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.


Artikel 8 - Derden
Groundbreakers mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.


Artikel 9 - Uitvoering opdracht
1. Groundbreakers zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Groundbreakers mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

3. Als Groundbreakers de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Groundbreakers verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te voeren.

5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Groundbreakers de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Groundbreakers is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Groundbreakers is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.


Artikel 10 - Wijziging opdracht
1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

2. Groundbreakers kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Groundbreakers zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

3. Groundbreakers mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.


Artikel 11 - Opschorting, ontbinding
1. Groundbreakers mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

3. Groundbreakers mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Groundbreakers dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.


Artikel 12 - Tussentijdse opzegging
1. Als Groundbreakers de opdracht tussentijds opzegt, zal Groundbreakers zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Groundbreakers extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

2. Groundbreakers mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
2.1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
2.2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
2.3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
2.4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
2.5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.


Artikel 13 - Overmacht
1. Groundbreakers hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

2. Groundbreakers kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 3 maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

3. Als Groundbreakers zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Groundbreakers het nagekomen deel factureren.


Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud
1. Alles dat Groundbreakers levert, blijft eigendom van Groundbreakers totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Groundbreakers veilig te stellen.

3. Als Groundbreakers zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Groundbreakers om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Groundbreakers deze terug kan nemen.


Artikel 15 - Onderzoek
1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen dertig dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij zestig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.


Artikel 16 - Klachten
1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.

2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 17 - Aansprakelijkheid
1. Groundbreakers is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Groundbreakers.

2. Groundbreakers is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. De aansprakelijkheid van Groundbreakers is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €1500.

4. De aansprakelijkheid van Groundbreakers is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Groundbreakers.


Artikel 18 - Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Groundbreakers is één jaar.


Artikel 19 - Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Groundbreakers voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Groundbreakers toerekenbaar is.

2. Als derden Groundbreakers aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Groundbreakers zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Groundbreakers, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.


Artikel 20 - Intellectuele eigendom
1. Groundbrekers behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Groundbreakers verstrekt zijn.


Artikel 21 - Geheimhouding
1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Groundbreakers alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

2. Groundbreakers zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Groundbreakers optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Groundbreakers niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.


Artikel 22 - Nietigheid
Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.


Artikel 23 - Strijdige clausule
In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.


Artikel 24 - Toepasselijk recht
Nederlands recht.


Artikel 25 - Bevoegde rechter
Rechtbank Oost-Brabant.